SmartCash Hive Teams

SmartCash đang hướng tới việc tạo ra một cấu trúc nhóm phi tập trung bằng cách phân phối hiệu quả khối lượng công việc trên nhiều nhóm Hive trên toàn cầu. Các nhóm dưới đây chỉ đơn giản là bắt đầu. Khi SmartCash có nhu cầu nhiều nhóm hơn, chúng sẽ được tạo ra và chúng sẽ được chia thành các nhóm nhỏ hơn.